Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä FinnGen-tutkimuksen aineisto (näytteet ja tiedot) ovat peräisin?
Tutkimuksessa hyödynnetään biopankkinäytteitä, joita kerätään sekä hoidon että tutkimushankkeiden yhteydessä. Biopankit keräävät ihmisten biologisia näytteitä erillisellä biopankkisuostumuksella, joka mahdollistaa näytteiden ja tietojen käytön erilaisiin tutkimuksiin. Biopankkeihin on siirretty myös vanhoja arvokkaita näyteaineistoja tiedottamalla siirrosta joko kirjeitse tutkittaville tai lehdissä, jos siirto koskee laajaa joukkoa. Siirron ja käytön voi kieltää. Terveystiedot tutkimushanke pyytää kansallisista terveydenhuollon rekistereistä.
Miksi osallistuisin FinnGen-tutkimukseen? Mitä hyötyä siitä on?
FinnGen-tutkimukseen, kuten biopankkitutkimuksiin yleensäkin, osallistumalla voit edistää lääketieteellistä tutkimusta. Lääketieteellisen tutkimuksen avulla saavutettavat läpimurrot sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa hyödyttävät lopulta meitä kaikkia.
Jos annan biopankkisuostumuksen/näytteen, päätyykö näytteeni FinnGen-tutkimukseen?
Suurella todennäköisyydellä. FinnGen-tutkimuksessa hyödynnetään kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä. Näytteitä tarvitaan joka puolelta Suomea. Mitä suurempia aineistoja tutkimuksessa on käytettävissä, sitä tarkemmin voidaan tunnistaa esimerkiksi yksilöllisiin sairastumisriskeihin tai lääkeainevasteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Mistä saan tietää, onko näytteeni mukana FinnGen-tutkimuksessa?
Ottamalla yhteyttä FinnGen-tutkimukseen sähköpostitse (finngen-info at helsinki.fi) saat tarkemmat toimintaohjeet, sillä yksityisyyden suojan turvaamiseksi tiedon saaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Voit myös tiedustella asiaa siitä biopankista, johon olet antanut biopankkinäytteesi. Kaikkien biopankkien tiedot löytyvät osoitteesta www.biopankki.fi.
Miten pääsen mukaan FinnGen-tutkimukseen?
Jos haluat mukaan FinnGen-tutkimukseen, tutustu oman alueesi biopankkitoimintaan. Lisätietoa biopankkisuostumuksen antamisesta löydät www.biopankki.fi sivuilta.
Voinko antaa biopankkinäytteen, mutta kieltää näytteeni käytön FinnGen-tutkimuksessa?
Biopankkisuostumus on täysin vapaaehtoinen ja sen voi peruuttaa koska tahansa. Jos haluat kieltää oman biopankissa olevan näytteesi käytön FinnGen-tutkimuksessa, ole yhteydessä oman alueesi biopankkiin. Biopankeilla on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, missä määrin ne voivat käsitellä tutkimuskohtaisia tai muita rajauksia.
Miten voin peruuttaa antamani biopankkisuostumuksen?
Biopankkisuostumuksen voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta perua. Peruuttaminen tehdään kirjallisesti kunkin biopankin ohjeiden mukaan. Biopankkien yhteystiedot löytyvät www.biopankki.fi sivustolta.
Ketkä voivat hyödyntää näytteitäni?
Biopankkinäytteitä saa käyttää biopankin hyväksymiin lääketieteellisiin tutkimushankkeisiin. FinnGen-tutkimus perustuu laajaan yhteistyöhön. Hankkeessa on mukana tutkijoita sekä tutkimuslaitoksista että yrityksistä. Tutkimushankkeessa kaikki tieto käsitellään koodattuna. Koodattu genomi- ja terveystieto säilytetään Helsingin yliopiston ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Vain tutkimuksessa mukana olevien organisaatioiden nimeämillä henkilöillä on pääsy järjestelmään.
Mitä luovuttamastani näytteestä tutkitaan FinnGen-tutkimuksessa?
Näytteestä eristetään DNA:ta, josta tuotetaan genomitietoa. FinnGen-tutkimushankkeessa 500 000 suomalaisen genomitieto yhdistetään erilaisista terveysrekistereistä saatavaan tietoon. Näiden tietojen avulla tutkijat etsivät yhteyksiä yksilöllisten geneettisten erojen ja sairauksien välillä.
Voidaanko näytteitäni tai tietojani antaa ulkomaille?
FinnGen-tutkimuksessa hyödynnettävien näytteiden ja tietojen omistusoikeus säilyy Suomessa. FinnGen-tutkimuksessa DNA-näytteiden analysointi teetetään alihankintana Suomen ulkopuolella toimivalta luotettavalta yritykseltä. Yritys ei saa käyttää tuotettua genomitietoa mihinkään, vaan palauttaa sen Suomeen Helsingin yliopistoon FinnGen-tutkimuksen käyttöön. Genomitiedosta ei jätetä kopiota yritykseen. Tutkimushankkeessa on mukana sekä suomalaisia että kansainvälisiä organisaatioita, joiden nimeämillä tutkijoilla on pääsy koodattua genomitietoa ja terveystietoa sisältävään tutkimusaineistoon analyysien suorittamiseksi. Järjestelmä on rakennettu siten, että sen sisältämiä tietoja ei ole mahdollista tallentaa tai kopioida.
Miten biopankkien näytekeräys ja toiminta rahoitetaan?
Pääosa biopankkien perusrahoituksesta tulee niiden isäntäorganisaatioilta, sairaanhoitopiireiltä ja yliopistoilta. Näytteitä ja tietoja hyödyntäviltä projekteilta veloitetaan näytteiden ja tietojen luovuttamisesta aiheutuvia kulukorvauksia. Tavoite on, että toiminta olisi kustannusvastaavaa.
Miten FinnGen-tutkimushanke rahoitetaan?
FinnGen-tutkimushankkeen päärahoittajina toimivat Business Finland ja 13 kansainvälistä lääkeyritystä. Hankkeen laajuus vaatii biopankkien näytekeräyksen tehostamista ja kalliiden genomianalyysien tekemistä, tietojärjestelmäinvestointeja sekä asiantuntevia tutkijoita. Tämä voidaan toteuttaa tutkimushankkeen rahoituksen turvin.
Myydäänkö näytteeni nyt lääkefirmoille?
Ei myydä. Hankkeessa mukana olevat ja tutkimusta rahoittavat lääkeyritykset eivät saa omistukseensa näytteitä tai niihin liittyvää tietoa. FinnGen-hanke perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhön. Uudet lääkkeet ovat aina lääketeollisuuden kehittämiä. FinnGen-tutkimuksessa ovat mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet ja tutkimuksen ansiosta tahot tekevät avoimesti ja aidosti yhteistyötä. Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu, mikä lopulta koituu hoitoja tarvitsevien potilaiden eduksi.
Miten juuri suomalaiset hyötyvät?
Suomalaiselle terveydenhuollolle ja yksilöille on tärkeää, että lääketieteellistä tutkimusta tehdään nimenomaan aineistolla, joka on peräisin suomalaisesta väestöstä.  Näin saamme tietoa nimenomaan meidän perimämme merkityksestä sairauksien synnyssä. Tiedetään, että perimällä on vaikutusta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. Niinpä mahdolliset tulevaisuudessa kehitettävät uudet lääkkeet ovat todennäköisemmin nimenomaan meille sopivia. Sen sijaan niiden hintaan Suomessa FinnGen-tutkimus ei vaikuta. Kansantalouden näkökulmasta on kuitenkin edullista, jos väestön terveyttä voidaan tehokkaammin edistää ja sairauksien kuormittavuutta vähentää.
Mikä lääketeollisuuden rooli hankkeessa on ja miten lääkeyritykset hyötyvät?
Yritykset ovat tutkimushankkeen osapuolia ja lisäksi ne toimivat tutkimuksen rahoittajina yhdessä Business Finlandin kanssa. Lääkeyritysten saama hyöty syntyy tutkimuksen tulosten kautta. Tällä hetkellä vain murto-osa lääkekehitysputkeen päätyvistä lääkeaineista pääsee markkinoille. Tutkimuksen myötä yritykset voivat saada lääkeaihioiden tehokkuuteen ja/tai turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka perusteella päätösten tekeminen jatkokehitykseen valittavista molekyyleistä helpottuu. Näin pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan lääkekehitystä.
Ovatko tietoni turvassa? Miten tietoturva varmistetaan ja pystytäänkö se takaamaan?
Tietosuojasta huolehditaan äärimmäisen tarkasti ja osallistujien tietoja käsitellään koodattuina. FinnGen-tutkimuksessa (kuten kaikissa biopankkihankkeissa) osallistujien tietoja käsitellään koodattuina tietoturvallisessa ympäristössä, jonka käyttöoikeuksia valvotaan tarkasti. FinnGen-tutkimuksella on erikseen nimetty tietoturvavastaava ja tietosuojavastaava, joiden tehtävänä on valvoa tutkittavien tietosuojaa. Olemme myös teettäneet asiaan erikoistuneilla ulkopuolisilla tahoilla arvion hankkeen tietosuojasta ja -turvasta. Riski tietojen väärinkäyttöön on erittäin pieni.
Voiko tutkimukseen osallistumisesta koitua minulle haittaa?
Tutkimusaineistoa ja biopankkien näytteitä ja tietoja saa lain mukaan käyttää vain tähän tutkmukseen. Tietoja ei saa antaa ulkopuolisille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille, työnantajille, hallinnollista päätöksentekoa tai sukulaisuusselvityksiä varten eikä rikostutkintaan. Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta tutkimukseen kohdistuisi tietomurto ja tiedot päätyisivät vääriin käsiin, koodattujen tietojen yhdistäminen takaisin tutkittaviin on nykytietämyksen valossa mahdollista vain tietyissä poikkeustapauksissa. Genomitiedon osalta yhdistäminen yksilötasolla on mahdollista ainoastaan silloin, jos murtautujilla on käytössä myös vertailudataa, esimerkiksi jos osallistuja tai hänen lähisukulaisensa on ladannut genomitietonsa julkisiin tietokantoihin. Terveystiedot voivat jossain tapauksissa olla yksilöivämpiä, minkä vuoksi rekistereistä saatuja tietoja muokataan vähemmän yksilöivämmiksi ennen kuin tutkimushanke saa tiedot.
Miten FinnGenin genomitieto tuotetaan?
FinnGen-tutkimuksessa käytetään yli 700 000 varianttia kattavaa, tälle tutkimukselle räätälöityä genotyyppaussirua (ThermoFisher). Genotyyppitieto imputoidaan suomalaisten referenssisekvenssien perusteella kattamaan noin 17 miljoonaa varianttia.
Miten luotettavaa FinnGenin genomitieto on?
FinnGenissä tuotettu genomitieto sopii erinomaisesti tutkimustarkoituksiin. Myös imputoinnilla tuotetun datan luotettavuus on suomalaisessa väestössä hyvä. Etenkin harvinaisempien varianttien kohdalla väärien tulosten todennäköisyys kuitenkin kasvaa, eikä tietoa voi sellaisenaan käyttää kliiniseen diagnostiikkaan.
Mikä FinnGenin kutsututkimus on?
FinnGen-kutsututkimus toteutetaan keväällä 2021. Siinä 6000 biopankkinäytteen luovuttajaa saa biopankin kautta kutsun osallistua FinnGenin lisätutkimusosioihin. Osallistujat saavat linkin verkkopalveluun, jossa he pääsevät vastaamaan kyselylomakkeeseen ja tekemään toiminnallisia testejä. Lue lisää kutsututkimuksesta täältä: https://www.finngen.fi/fi/kansalaiset/kutsututkimus
Miksi FinnGen-kutsututkimus tehdään?
FinnGen-kutsututkimuksen tavoitteena on täydentää nykyistä FinnGen-tutkimusaineistoa sellaisella terveystutkimuksen kannalta merkityksellisellä tiedolla, jota terveysrekisterien kautta ei ole mahdollista saada. Lisäksi kehitämme biopankkinäytteenluovuttajien tavoittamiseen liittyviä teknisiä asioita kuten kutsujen lähettämistä ja OmaBiopankki-verkkopalvelua.
Keitä FinnGen-kutsututkimukseen on kutsuttu?
Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 6000 henkilöä. Kutsuttavat ovat yli 18-vuotiaita Suomessa asuvia henkilöitä. Jokaisesta kutsuttavasta on jo genomi- ja terveystietoja FinnGen-tutkimuksessa ja he ovat antaneet biopankkisuostumuksessaan biopankille luvan olla heihin yhteydessä.
Sain kutsun FinnGen-lisätutkimusosioihin, mutta en halua osallistua siihen. Miten toimia?
Sinun ei tarvitse tehdä mitään, voit yksinkertaisesti jättää saamasi kutsun huomiotta.
Sain kuulla olevani mukana FinnGen-tutkimuksessa, mutta en halua osallistua siihen. Miten toimia?
Ota yhteyttä siihen biopankkiin, johon olet näytteen ja suostumuksen antanut. Sinulla on oikeus rajoittaa suostumustasi tai peruuttaa se kokonaan.
Kuka päättää FinnGen-tutkimuksen asioista?
Hanke perustuu kaikkien osapuolten väliseen konsortiosopimukseen. Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on tasapuolisesti kaikkien osapuolten edustajia. Ohjausryhmä päättää hankkeen keskeisistä asioista ja seuraa sen kulkua. Päävastuullinen tieteellinen johtaja on professori Aarno Palotie. Helsingin yliopisto vastaa tutkimuksesta ja on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä.
Mistä saan lisätietoa FinnGen-tutkimuksesta?
Hankkeen verkkosivuilta: www.finngen.fi Kysymyksiä voi myös esittää sähköpostitse: finngen-info@helsinki.fi