Vanliga frågor

Varifrån härstammar FinnGen -forskningsprojektets material (prover och uppgifter)?
Forskningsprojektet använder sig av biobankprover insamlade både under behandlingar och i samband med forskningsprojekt. Biobankerna samlar in människors biologiska prover med separat samtycke till deltagande i biobanker och som tillåter användningen av prover och uppgifter för olika studier. Även äldre värdefullt provmaterial har överlämnats till biobanker genom att informera om överlämnandet antingen genom brev till de undersökta eller i media, om överlämnandet har gällt en större grupp. Överlämnande och användning av prover kan förbjudas.
Varför skulle jag delta i FinnGen -forskningsprojektet? Vilken nytta innebär det?
Genom att delta i FinnGen-forskningsprojektet, och i biobanksforskning i allmänhet, kan du främja medicinsk forskning. De genombrott som uppnås genom medicinsk forskning i syfte att förebygga och behandla sjukdomar gynnar i slutänden oss alla. Den offentliga sektorn är ofta ensam oförmögen att utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder, men samarbetar exempelvis med den forskande läkemedelsindustrin.
Om jag ger mitt samtycke till en biobank/provtagning, kommer mitt prov då med i FinnGen -forskningsprojektet?
Med stor sannolikhet. FinnGen -forskningsprojektet använder prover som samlats in av nästan alla finländska biobanker. Prover behövs ifrån alla delar av Finland. Ju större dokumentation som finns tillgänglig i studien, desto mer specifikt kan man, till exempel, identifiera individuella riskfaktorer för insjuknande eller faktorer som inverkar på läkemedelsresistens.
Hur får jag veta om mitt prov är med i FinnGen-forskningsprojektet?
Kontakta FinnGen-studien via e-post (finngen-info at helsinki.fi) för mer detaljerade instruktioner, eftersom åtkomst till informationen kräver stark autentisering, till exempel med bankuppgifter, för att skydda din integritet. Du kan också kontakta den biobank som du har donerat ditt biobanksprov till. Information om alla biobanker finns på www.biopankki.fi
Hur kan jag delta i FinnGen -forskningsprojektet?
Om du vill delta i FinnGen-forskningsprojektet, kan du bekanta dig med biobankverksamheten i ditt eget område. För mer information om samtycke till deltagande i biobanken, ber vi dig besöka sidan www.biopankki.fi.
Kan jag ge ett biobankprov men förbjuda användningen av mitt prov i FinnGen -forskningsprojektet?
Biobanking är helt frivilligt och samtycke kan återkallas när som helst. Om du vill förbjuda utnyttjandet av din biobank-information i FinnGen - forskningsprojektet, bör du kontakta biobanken i ditt område. Biobankerna har olika praxis vad gäller hantering av forskningsspecifika eller andra begränsningar.
Hur kan jag återkalla mitt samtycke till biobanksforskningen?
Samtycke till deltagande i biobanken kan återkallas när som helst utan att nämna orsak. Återkallelsen sker skriftligt enligt varje biobanks anvisningar. Biobankernas kontaktuppgifter finns på sidan www.biopankki.fi.
Vem kan utnyttja mina prover?
Biobankens prover får användas för biobankens medicinska forskningsprojekt. FinnGen -forskningsprojektet bygger på ett omfattande samarbete. Projektet engagerar forskare, forskningsinstitut och företag. I forskningsprojektet behandlas all information som krypterad. Den krypterade genominformationen och hälsouppgifterna kommer att förvaras i Helsingfors universitets informationssystem. Endast personer som av organisationen utsetts att arbeta med studien har tillgång till systemet.
Vad undersöks ur provet jag överlämnat till FinnGen -forskningsprojektet?
Provet isolerar DNA, ur vilket genomisk information genereras. I FinnGen -forskningsprojektet kopplas 500 000 finländares genominformation ihop med uppgifter från olika hälsovårdsregister. Med hjälp av denna information identifierar forskare kopplingar mellan individuella genetiska olikheter och sjukdomar.
Kan mina prover eller mina uppgifter överlämnas till utlandet?
Äganderätten till prover och uppgifter som används i FinnGen -forskningsprojektet förblir i Finland. I FinnGen-forskningsprojektet analyseras DNA-prover utanför Finland som en underleverantörsservice av tjänsteleverantören. Företaget har inte rätt att använda den genererade genominformationen, utan den returneras till Finland för användning av FinnGen -forskningsprojektet vid Helsingfors universitet, och inga kopior förblir hos företaget i utlandet. Forskningsprojektet omfattar både finländska och internationella organisationer vars utsedda forskare för att genomföra analyser har tillgång till forskningsmaterialet som består av krypterad genominformation och hälsouppgifter. Systemet är uppbyggt på ett sätt som förhindrar lagring eller kopiering.
Hur finansieras biobankernas provinsamling och verksamhet?
Huvudparten av kärnfinansieringen för biobankingen härstammar från deras värdorganisationer, sjukhusdistrikt och universitet. Kostnader som uppstår vid överlämnande av prover och uppgifter debiteras de projekt som använder sig av dem. Målet är att verksamheten motsvarar kostnaderna.
Hur finansieras FinnGen-forskningsprojektet?
FinnGen-forskningsprojektet finansieras i huvudsak av Business Finland och tretton internationella läkemedelsföretag. Projektets omfattning kräver en effektivisering av biobankernas provtagning och kostsamma genomanalys, investeringar i informationssystem och forskningsexperter. Detta kan förverkligas med hjälp av forskningsprojektets finansiering.
Säljs mina prover nu till läkemedelsföretagen?
De säljs inte. De läkemedelsföretag som deltar i projektet och finansierar forskningen äger inga prover eller relaterad information. FinnGen-forskningsprojektet grundar sig på ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete. Nya läkemedel utvecklas alltid av läkemedelsföretag. FinnGen-forskningsprojektet omfattar alla parter som är involverade i läkemedelsutveckling och tack vare forskningen görs ett öppet och äkta samarbete. Genom samarbetet påskyndas nya upptäckter och utvecklingen av vårdformer, vilket i slutänden gynnar patienter i behov av vård.
Varför gynnas just finländarna?
Det är viktigt för den finländska hälso- och sjukvården och individerna att den medicinska forskningen görs speciellt på material som härstammar från den finländska befolkningen. På så sätt får vi information om betydelsen av vårt genetiska arv vid uppkomsten av sjukdomar. Det är känt faktum att det genetiska arvet har ett inflytande på läkemedels effekt och trygga användning. Därför är de nya läkemedel som möjligen utvecklas i framtiden sannolikt lämpade just för oss. Däremot påverkas deras pris i Finland inte av FinnGen -projektet. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det emellertid fördelaktigt om befolkningens hälsa mer effektivt kan främjas och belastningen av sjukdomar minskas.
Vilken roll spelar läkemedelsindustrin i projektet och gynnar det läkemedelsföretagen?
Företagen deltar i forskningsprojektet och dessutom finansierar de forskningen tillsammans med Business Finland. Läkemedelsföretagen kommer att få möjligheten att utnyttja forskningsresultaten. För närvarande hamnar endast en bråkdel av läkemedlen som utvecklas ut på marknaden. Via forskningen får företagen information relaterad till läkemedlets effekt och/eller trygga användning, vilket underlättar beslutsfattningen om ytterligare molekyler som kan väljas ut till vidareutveckling. På detta sätt eftersträvas en effektivering och påskyndning av läkemedelsutvecklingen.
Är mina uppgifter säkra? Hur säkerställs datasäkerheten och kan den garanteras?
Dataskyddet ges största möjliga uppmärksamhet och informationen från deltagarna behandlas i krypterad form. I FinnGen - forskningsprojektet (såsom i alla biobanksprojekt) behandlas deltagarnas uppgifter krypterade i en säker dataskydds-miljö, vars användarrättigheter noggrant kontrolleras. FinnGen-forskningsprojektet har en särskilt utsedd säkerhetsansvarig och datatillsynsman med uppgift att övervaka daltagarnas dataskydd. Vi har också anlitat externa parter för utvärdering av projektets integritet och säkerhet. Risken för missbruk av data är väldigt liten.
Kan deltagandet i forskningen vara skadligt för mig?
Forskningsmaterialet och biobankernas prover och uppgifter får enligt lag endast användas för detta forskningsprojekt. Uppgifterna får inte överlämnas till tredje part, till exempel till försäkringsbolag, arbetsgivare, administrativa beslutsfattande eller för släktutredningar eller straffrättsliga undersökningar. Ifall, trots alla försiktighetsåtgärder, en hackning av informationen skulle inträffa och uppgifterna kom i fel händer, är kopplandet av de krypterade uppgifterna och provgivarna, enligt tillgänglig kunskap, endast möjlig i vissa undantagsfall. När det gäller genominformationen är en koppling på individnivå endast möjlig om hackern även har tillgång till referensdata, till exempel om deltagaren eller hans närstående har laddat ner genominformation till offentliga databaser. Hälsouppgifter kan i vissa fall vara mer specifika, varför informationen ur registren modifieras till mindre personlig innan forskningsprojektet får tillgång till informationen.
Vem avgör FinnGen -forskningsprojektets ärenden?
Projektet är baserat på ett konsortieavtal alla parter emellan. En styrgrupp, där alla parter har lika representation, har inrättats för projektet. Styrgruppen beslutar om projektets centrala frågor och följer dess utveckling. Professor Aarno Palotie är ansvarig vetenskaplig chef. Helsingfors universitet ansvarar för forskningen och är forskningsregistrets registrator.
Var finner jag tilläggsinformation om FinnGen -forskningsprojektet?
På projektets webbsidor: www.finngen.fi Frågor kan även ställas via e-post till: finngen-info@helsinki.fi