Fördelar

FinnGen-studien gynnar befolkningen, affärsverksamhet, biobanker och forskning – samt slutligen hela världen.
Leende mor och son
Fynd från studien vidareförs i efterhand till hälso- och sjukvården

Om projektet är framgångsrikt kommer det att gynna både medborgare, företagsverksamhet, biobanker och forskning. Projektet skapar förutsättningar att göra Finland till en pionjär inom individuell hälso- och sjukvård och biomedicin.

Som ett resultat av forskningsprojektet erhålls viktig ny information om sjukdomsorsaker. Genom öppen kommunikation om det omfattande projektet nås hos medborgarna en bättre förståelse för målen och fördelarna av biobankforskning. I samband med forskningsprojektet undersöks också möjligheter till att främja medborgarnas deltagande i projektet och utnyttjande av den egna hälsoinformationen för hälsolivsföring. Forskningsprojektet gör det också möjligt för forskare att få fram vetenskapliga publikationer på hög nivå och läkemedelsföretagen kan i samarbete med universitet och forskningsinstitut utveckla nya, individuella och/eller mer effektiva läkemedel. På basen av forskningsprojektet strävas det också till att utveckla mer tillförlitliga lösningar för hälsovården, förutseende och förebyggande av sjukdomar.

Genominformationen som produceras under forskningsprojektet är omgående tillgänglig för finländska forskare, och sparas årligen i den biobank där provtagningen skett. Ett så pass omfattande prov- och genominformationsmaterial förväntas locka toppforskare till Finland och till samarbete med finländska forskningsorganisationer. Projektet ökar synligheten av finländskt kunnande i världen och främjar landets attraktivitet som forskningspartner för internationella företag. Genominformationen som produceras under forskningsprojektet kommer att finnas tillgänglig för hälsovården för bland annat förebyggande av sjukdom, diagnostik och individuella vårdlösningar.