Dataskydd

Vi genomför alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi behandlar hälsoregister och genomdata utan att äventyra deltagarnas personliga integritet. Såsom vid alla biobankstudier bearbetas även informationen i det här projektet krypterad så informationen inte längre kan kopplas direkt till en viss deltagare.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter i FinnGen-undersökningen finns i dataskyddsbeskrivning här eller i den här dataskyddsbeskrivning PDF-filen

 

Prover och data förmedlas på följande sätt inom forskningsprojektet:

1) Prov som innehåller personuppgifter (oftast ett blodprov) lagras i en biobank tillsammans med provgivarens personuppgifter.

2) Biobanken skickar personuppgifterna till den samordnande biobanken, som på Helsingfors universitets vägnar av registren begär hälsoregisteruppgifter relaterade till personuppgifterna.

3) Den samordnande biobanken anger varje prov ett forsknings-id (pseudonymisering), som förmedlas till biobanken som ansvarar för provet, och som i sin tur använder detta forsknings-id som provkod. Den samordnande biobanken kopplar ihop forsknings-id:t med registeruppgifterna för den som ska undersökas.

4) Biobanken eller den finländska underleverantören processar blodprovet till DNA. Biobanken skickar krypterat en liten del av DNA-provet till laboratoriet för provlogistik.

5) Laboratoriet för provlogistik förbereder proverna och skickar krypterade prover till en leverantör av genotypning utanför Finland. Tjänsteleverantören får inte lämna ut prover eller information rörande dem till en tredje part.

6) Den genominformation som produceras förmedlas i krypterad form till Helsingfors universitet och förvaras där under forskningens analysfas. Genotypinformationen returneras till biobanken efter ett år. Inga kopior av genominformationen blir kvar hos genotypnings-leverantören.

7) Uppgifterna från det riksomfattande hälsovårdsregistret kopplas ihop med genominformationen med hjälp av provkoden. I det resulterande FinnGen-forskningsmaterialet återfinns endast krypterad information.

8) Forskningsmaterialet behandlas endast av medlemmar i analysgruppen som separat har utsetts av forskningsprojektet, och har ingått ändamålsenliga sekretessavtal.