Finska biobanker är med i FinnGen-studien.

Varje finländare kan delta i studien genom att ge sitt samtycke till att en biobank får använda dina prov.

Tillgängliga prov
358 000
Eftersträvat antal prov fram till år 2023: 500 000
Befintligt forskningsmaterial
224 580
kombinerad genotyp- och hälsodata

Prov i biobankerna

I FinnGen projektet utnyttjas prov som samlats in av nästan alla finska biobanker. Datat från arvsanlagen eller genom-data kombineras med data som finns i register för den nationella hälsovården.

Kom med

Det behövs tusentals prov från olika områden i Finland. Svaret på vad som orsakar sjukdom och hälsa hos en individ fås bara genom att undersöka prov från stora mängder av människor. Också du kan delta genom att ge ditt prov och samtycke till en biobank.

Alla drar nytta

Datat som produceras i FinnGen-studien stannar i de Finska biobankerna där den i framtiden kan utnyttjas av hälsovården samt forskare och företag runt om i världen.

Öppet samarbete

FinnGen studien baserar sig på ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete. I samarbetet deltar alla parter som deltar i utveckling av läkemedel. I och med samarbetet försnabbas upptäckten av nya fynd och behandlingar.
Varje finländare kan delta i studien

Varje finländare kan delta i studien

FinnGen-projektets viktigaste målsättning är att få ökad kunskap om sjukdomars orsaker och främja utveckling av individanpassade behandlingar.
Studien väntas tillbringar ny information som förbättrar hälso- och sjukvården. Detta möjliggörs genom att analysera ett stort antal prov. Därför år målsättningen att via biobankerna få en halv miljon finländare att delta.

Aktuellt

GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen. FinnGen är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor med syfte att producera genetisk information om en halv miljon finländare som lämnat biobanksprov. Att kombinera genom- och hälsodata ger möjligheter att göra de vetenskapliga genombrott som undersökningen siktar på, öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomar och utveckla nya behandlingsmetoder.
Ett nytt, unikt forskningsprojekt som kan hjälpa oss förstå sjukdomsorsaker och möjliga behandlingsformer ska påbörjas i Finland. I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlas in av alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. Forskningsprojektet beräknas ta sex år och har en budget på närmare 60 miljoner euro.