Målsättning

FinnGen-studien gynnar befolkningen, affärsverksamhet, biobanker och forskning. Från befolkningens perspektiv är FinnGen-projektets största fördel ökad kunskap om sjukdomsorsaker, som genereras under projektets gång.
""
Projektet förväntas ge ny information för effektivisering av hälso- och sjukvården

Fördelar

Allmänna fördelar: Nya forskningsdata, som hjälper till att i framtiden utveckla mer tillförlitliga lösningar för hälsovården, förutseende av sjukdomar och förebyggande åtgärder. Som resultat av projektet kommer läkemedelsföretagen att kunna utveckla individuella och mer effektiva läkemedel och behandlingar för sjukdomar för vilka det i nuläget saknas behandling.

Fördel för medborgarna: Genom biobankernas gemensamma storskaliga forskningsprojekt är det möjligt att öka medborgarnas medvetenhet om biobankverksamheten och engagera dem i etableringen av god praxis gällande forskningsfrågor, genom att inkludera deras egna perspektiv. Projektet förväntas ge ny information för effektivisering av hälso- och sjukvården, vilket i framtiden gynnar alla medborgare.

Förmån för finländska företag: Projektet gynnar företag genom möjligheter till ny affärsverksamhet såsom bland annat inom utveckling av programvara, IT-lösningar, genetiska tjänster, klinisk testning, diagnostik och utvecklingen av läkemedel i tidiga stadier.

Fördelar för biobanker: Projektet stärker finländska biobankers prov- och dataresurser och deras kostnadseffektiva användning och utveckling, internationella status, signifikans och samarbetsmöjligheter.

Fördelar för hälsovårdssystemet: Genominformationen som produceras under forskningsprojektet kommer att finnas tillgänglig för hälsovården för bland annat förebyggande av sjukdom, diagnostik och individuella vårdlösningar.

Fördelar för akademisk forskning: Genominformationen som produceras under forskningsprojektet är omgående tillgänglig för finländska forskare, och sparas efter avslutat projekt i den biobank där provtagningen skett. I och med den ökande mängden analysdata förbättras forskningens tillförlitlighet och antalet publikationer av hög kvalitet ökar, vilket ger ett försprång på internationell nivå. Ett så pass omfattande prov- och genominformationsmaterial förväntas locka toppforskare till Finland och till samarbete med finländska forskningsorganisationer.

Förstärkning av ekosystemet: Det företagsekosystem som projektet skapar förväntas locka stora internationella läkemedelsföretag och företag inom andra industrier till Finland. I synnerhet förväntas de internationella företagen öka sina investeringar i Finland, finansieringen av finländsk forskning och de innovationer som ekosystemet genererar samt i nyskapade företag, även efter själva projektet. Ett av projektets viktiga mål är stärkandet av riksomfattande innovations- och affärsverksamhet, eftersom det förväntas öka samarbetet mellan finländska företag, aktörer inom hälsovården, forskare och/eller företag och internationella forskare och/eller företag.