För forskare

FinnGen-studien bygger en forskningsmiljö som stöder individanpassad vård och skapar fantastiska möjligheter för forskningen i Finland.
""
Enastående möjligheter för finländsk forskning

FinnGen är ett akademiskt–industriellt vetenskapligt forskningsprojekt, som siktar till bättre förståelse av sjukdomarnas genetiska mekanismer och identifiering av nya potentiella förläkemedel. Projektets totala längd uppskattas till tio år, varav den aktiva insamlingsfasen blir sex år. Studiens målsättning är att analysera hälsoregister- och genotypingsdata från sammanlagt 500 000 finländska biobanksprovgivare. Studien finansieras i samarbete med Business Finland och internationell läkemedelsindustri.

Ett stort antal experter inom olika områden har deltagit i projektets planering. Projektet leds av Helsingfors universitet. Helsingfors Biobank (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) koordinerar provsamling och THL svarar för hantering av registerdata. Alla finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer är dock med i projektet. Ytterligare information om organisationer som deltar i projektet samt deras roller finns här.

Projektet genomförs i Finland, eftersom för närvarande finns det möjlighet endast här att kombinera en stor provkohort, arvsanlag som underlättar medicinsk forskning och omfattande nationella digitala registerdata samt biomedicinsk toppkompetens. Ytterligare faktorer som stödjer genomförandet av projektet just i Finland är forskningsfrämjande lagstiftning, hög kvalitet på forskning samt positiv inställning till forskning och biobanksverksamhet.

FinnGen-studien bidrar i uppbyggandet av forskningsmiljö som stödjer individuell behandling och skapar enastående möjligheter för finländsk forskning.

Studien syftar till att generera genomdata från prover på 430 000 finländare. När detta kombineras med genomdata från 70 000 personer som redan finns i biobanker, kommer genomdata från 500 000 finländare finnas tillgängligt direkt för finska forskare. Efter studiens slut återlämnas genomdata till biobanker.

Parterna i forskningsprojektet har också kommit överens om att alla forskningsresultat publiceras snarast möjligt och senast tolv månader efter projektslutet. 

Fördelarna med FinnGen-projektet jämfört med UK Biobank och andra stora internationella projekt är den finländska genetiska arvsmassan som underlättar medicinsk forskning och den omfattande nationella digitala registerdatan. Ur medicinska forskningens perspektiv är det också viktigt att det finns tillräckligt många patienter med olika sjukdomar bland deltagarna. Den största delen av de finländska biobankerna samlar in samtycken särskilt i samband med sjukhusbesök. Därför är andelen patienter betydligt högre än i UK Biobank, som främst rekryterat friska personer. De undersökta fenotyperna baseras på information från hälsovårdsregister, som i forskningsprojektet omvandlas till kliniskt betydelsefulla slutpunkter.  Denna process har planerats av en omfattande expertgrupp.