Forskning som utvecklar diagnosmetoder för tidig fas av Alzheimers sjukdom startar i Finland

Hundratals personer som tidigare deltog i tvillingstudien vid Helsingfors universitet kallas genom THL Biobanken för en ny studie med syfte att utveckla metoder för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom.
Läkaren bedömer patientens funktionsförmåga under undersökningsbesöket.
Fotograf Raija Törrönen / UEF

Målet med den nya finska forskningen som nu påbörjas är att samla omfattande informationsmaterial om personer som ännu inte uppvisar symtom på minnessjukdomar men som på grund av sin ålder löper en förhöjd risk att drabbas av dem.

I forskningen med namnet TWINGEN undersöks sambandet mellan biologiska markörer samt livsstil, sömn och fysisk aktivitet och deras koppling till kognition samt risken att drabbas av minnessjukdomar.

Deltagarnas minne och andra kognitiva förmågor bedöms genom uppgifter som utförs både via telefon och dator. Informationen som samlas in om kognitiva funktioner jämförs med neuropsykologiska tester som utförs personligen för vissa deltagare i TWINGEN-studien. Dessutom tas blodprov från deltagarna. Alla deltagare i studien erbjuds även möjligheten att övervaka sin fysiska aktivitet och sömnkvalitet med en aktivitetsmätare som utvecklats speciellt för ändamålet.

Studien genomförs i samarbete mellan Helsingfors universitets tvillingforskning, FinnGen-studien och Östra Finlands universitet. Nya resultat kommer att sammanställas och jämföras med tidigare uppföljningsdata som samlades in i samband med tvillingforskningen. Dessutom kommer resultaten från studien att lagras i THL Biobanken, varifrån de kan tillhandahållas för vidare forskning inom andra biobanksstudier.

"Den befolkningsbaserade tvillingforskningen inleddes vid Helsingfors universitet redan 1975, vilket innebär att den nu genomförda forskningsdelen möjliggör en uppföljning under nästan femtio år. Detta är en unik forskningsupplägg, även på global nivå", säger akademiforskaren Eero Vuoksimaa från Helsingfors universitets Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM).

Att eventuellt tidigt identifiera utvecklingen av Alzheimers sjukdom skulle vara viktigt för att försöka förebygga eller sakta ner de irreversibla skador som sjukdomen orsakar i hjärnan. För närvarande ställs vanligtvis diagnosen när hjärnans förändringar redan har framskridit långt.

Enligt forskarna skulle kartläggning av minnet genom telefonsamtal eller datortester och användningen av biomarkörer för Alzheimers sjukdom i blodprover vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede.

Även om studien inte syftar till eller kan göra diagnoser i detta skede, ger den betydande tilläggsinformation om hur livsstil och hälsodata samt genetiken påverkar kognition och blodbiomarkörer som intensivt studeras", säger forskningens medicinska direktör, neurolog och doktor Valtteri Julkunen från Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus.

Tilläggsinformation:

Eero Vuoksimaa, akademiforskare

Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), HiLIFE, Helsingfors universitet

e-post: eero.vuoksimaa@helsinki.fi

 

Valtteri Julkunen, specialistläkare inom neurologi 

Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus 

e-post: valtteri.julkunen@pshyvinvointialue.fi