Tillvägagångssätt

FinnGen-studien är ett 10-årigt projekt vars syfte och tillvägagångssätt baserar sig på ett samarbetsavtal. Partnerna i projektet är de finländska biobankerna med sina bakgrundsorganisationer samt företag inom läkemedelsindustrin. FinnGen-studien har bundit sig till att så öppet som möjligt informera om studien och om hur den framskrider.
FinnGen-studien har bundit sig till att så öppet som möjligt informera om studien
FinnGen-studien har bundit sig till att så öppet som möjligt informera om studien

Juridiska synpunkter

FinnGen-studien baserar sig på en godkänd forskningsplan och samarbetsavtal mellan de olika parterna.  Den koordinerande etiska kommittén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har värderat och förordat projektet. Materialet i FinnGen-studien baserar sig på finska biobankernas prov och på nationella lagstadgade register. För studien ansöks lov om att använda registren från biobankerna och nationella hälsoregister registermyndighet. Studien följer den nuvarande lagstiftningen (speciellt biobankslagen och personuppgiftslagen) och kommer att anpassa sig till möjliga kommande nya lagar. I förberedandet av studien har EU:s uppgiftsskyddsreform som träder i kraft i maj tagits i beaktande.

Registerförare

Helsingfors universitet svarar för FinnGen-studien och tar hand om registerna i forskningen. Varje prov kodas så att personuppgifter inte är tillgängliga när biobank prov används i studien. Personuppgifter (som namn och socialskyddsignum) har ersatts med en kod (t.ex. FGid458793x). Forskarna har således ingen möjlighet att identifiera enskilda personer från forskningsmaterialet. En beskrivning av datamaterialet fås vid behov.

Datasäkerhet

I FinnGen-studien (så som i alla biobank projekt) behandlas deltagarnas information i en kodad datasäker omgivning där användarrättigheterna vakas noggrant. Projektet har skilt utnämnda personer som ansvarar för datasäkerheten och dataskyddet. Deras uppgift är att övervaka de deltagandes dataskydd. Vi har också låtit utföra en värdering över projektets datasäkerhet och skydd. Risken för missbruk av data är mycket liten.

Etiska och samhälleliga synpunkter

En tvärvetenskaplig arbetsgrupp som överväger olika etiska och samhälleliga frågor som uppstår under studien kommer att utses till studien. Tanken är att de personer som ger sina prov till biobanken också deltar i forskningsverksamheten. Bra praxis om samarbete mellan offentliga aktörer och företag kommer också att byggas upp. Arbetsgruppen leds av utvecklingschef Sirpa Soini.